top of page

כלי המקדש האבודים

 האם אכן קיימים בימנו כלי המקדש מימי בית המקדש הראשון או השני?

בשאלה זו יש להבדיל בין ארון הברית לבין שאר הכלים. ארון הברית נגנז בסוף ימי בית המקדש הראשון, על ידי יאשיהו המלך ולפי המסורת קיים עד ימינו במחילות תחת הר הבית.

שאר הכלים נגנזו או גלו מהארץ בסוף ימי בית המקדש הראשון, ויש לדון האם קיימים כלים אלו. אמנם בבית המקדש השני נבנו שוב כל הכלים אשר נאבדו/נגנבו/נשברו עם חורבן הבית ע"י הרומאים. ישנם מקורות המראים שחלק מן הכלים נמצאים ברומי,

אולם לא נמצאה כל עדות מדעית להמצאותם של הכלים בימינו.

"מכתשת של בית אבטינס שלחן ומנורה ופרוכת וציץ עדיין מונחין ברומי" (אבות דרבי נתן פרק מ"א)

עיצוב ללא שם (3).png
bottom of page