top of page

פעולות בנושא בית המקדש

ארבע פעולות למדריך לכל אחת משבתות חודש המקדש

משמעות של מראה חיצוני

הבנה של חשיבות המקדש,
ומתוך כך הרגשת החיסרון שאיננו כעת

בניין בית המקדש כהשלמה לכיבוש ארץ ישראל

הבנה של חויית עליה לרגל ובית המקדש

bottom of page