top of page

רמז שני

המקדש מפגיש את האדם

עם חושים שונים, הבאים לידי ביטוי בעבודת המקדש וכליו.

באחד ההיגדים מופיע חוש, שמקבל ביטוי במזבח הזהב ולא במזבח הקורבנות.

על המזבח הזהב הקטירו את הקטורת שעליה נאמר:

"עזים היו לבית אבא בהר מכוור, והיו מתעטשות מריח הקטורת"

bottom of page