top of page

היסטוריה

המשכן במדבר.jpg

המשכן במדבר

כשמשה רבנו ירד מהר סיני בפעם השנייה, ביום כיפור, הוא העביר לבני ישראל את הציווי "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". לפני שהקימו עם ישראל את המקדש הקבוע בירושלים, הם בנו מבנה ארעי, זמני להשראת השכינה. המשכן נדד עם עם ישראל במסעותיהם במשך  השנים שהיו במדבר, בדרך לארץ ישראל. הקמת המשכן מפורטת בתורה בפרשות תרומה – פקודי.

עולי בבל אולי.jpg

עולי בבל

בעקבות הצהרת כורש מלך פרס שנתן אישור ליהודים לשוב לארצם אחרי שהוגלו ממנה בחובן בית המקדש הראשון, התחיל תהליך "שיבת ציון". עזרא הסופר ולאחר מכן נחמיה הנביא, היו מנהיגי העולים והובילו אותם בהתמודדות מול הקשיים הרבים שנתקלו בהם. למשל: - קשיים כלכליים ומצב רוחני ירוד.

עולי בבל בנו את בית המקדש השני, על פי מה שזכרו מבית ראשון ועל פי מה שהצליחו להבין מנבואת יחזקאל שהתנבא בבבל על בניין המקדש. בבית המקדש השני היה גילוי שכינה חסר.

המשכן בשילה.jpg

המשכן בגלגל, שילה, נוב וגבעון

לאחר שעברו ישראל את הירדן ונכנסו לארץ, הקימו את המשכן בגלגל, שם חנה ארבע עשרה שנה. בשבע השנים שבהן כבשו בני ישראל את הארץ, ובשבע שנים שבהן חילקו את הארץ לנחלות. לאחר מכן הקימו עם ישראל את המשכן בשילה, ושם הוא עמד שלש מאות ששים ותשע שנה. קירות משכן שילה היו עשויים אבן, והגג נותר מיריעות. כדי לציין שמשכן בשילה הוא עראי בדרך לבניין המקדש בירושלים. אחרי שחרב המשכן בשילה, העבירו את המשכן לנוב, שם הוא עמד שלש עשרה שנה. לאחר שחרבה נוב העבירו את המשכן לגבעון. שם הוא עמד ארבעים וארבע שנה,

 ללא ארון הברית. שכן לאחר שנשבה הארון משילה והובא לשדה פלישתים הוצב זמנית בקרית יערים.

 כשבנה שלמה את בית המקדש בירושלים, נגנז המשכן, עם כל מרכיביו במחילות שתחת ההיכל.

בניין הורדוס (2).jpg

בניין הורדוס

הורדוס היה גר אדומי שמלך ביהודה. הוא בנה מבנים מפוארים רבים ברחבי הארץ. למשל מערת המכפלה. הורדוס הרחיב את שטח רחבת הר הבית עם קירות תמך שאחד מהם הוא 'הכותל המערבי' של ימינו, ושיפץ את בית המקדש השני שבנו עולי בבל. בניין זה היה מפואר ויפה כל כך, עד שאמרו עליו חז"ל כי "מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו".

בית ראשון.jpg

בית המקדש הראשון

שלמה המלך בנה את הבית הראשון במשך כשבע שנים, וחנך אותו בח' תשרי, שבוע לפני סוכות. האירוע המרכזי בחנוכת הבית היה הכנסת ארון הברית לקדש הקדשים. ענן השכינה מילא את הבית לאחר מכן. אש ירדה מן השמיים במהלך חנוכת הבית, והיתתה רבוצה על המזבח כמעט כל ימי הבית הראשון.

"הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל" דוד מוסר לשלמה בנו את התכנית המפורטת של בית המקדש, המתוארת בכתב 'מגילת בית המקדש'

בית שלישי.jpg

בית שלישי

עם ישראל קיבל את הציווי לבנות מקדש, והמצווה הזו היא מצוות עשה שלא בטלה. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נחרבו בעוונותינו הרבים, אך אנו מחכים להתגשמות כל נבואות אחרית הימים והגאולה העתידית שיתקיימו, ובית המקדש השלישי ייבנה. בית שלישי לא יחרב שכן "גאולה שלישית אין לה הפסק". יחזקאל הנביא מתנבא בבבל על מבנה בית המקדש, אך נבואה זו אינה ברורה וקיימים פרושים רבים ומחלוקות בנוגע אליה.

bottom of page