top of page

הלווים

תפקיד השירה.jpg

כלי נגינה

חכמים מונים חמשה כלי נגינה בהם היו מנגנים הלויים: נבל, חליל, כינור, חצוצרה וצלצל. כלים אלו ומניינם נקבעו מפני שהנגינה המשובחת מתקבלת מההתאמה ומהיחס הנכון בין הכלים השונים ומספר המנגנים.

סגירת שער גדול.jpg

תפקידים נוספים

הלויים הם גם שומרים בבית המקדש.  היו להם עמדות בעשרים ואחד מקומות בעזרה ובהר הבית. שמירה זו היא מצות עשה.

תפקיד השמירה היה לא להגן על בית המקדש, אלא להזהיר טמאים וזרים שלא יכנסו למקומות האסורים להם. כמו כן, שמירה זו הייתה לכבוד ה', כמו שבארמון של מלך שומרי הארמון נועדו לשם כבוד. בנוסף לכך, הלויים היו ממונים על השערים ותפקידם היה לפתוח ולסגור את שערי המקדש.

שירת הלויים_edited.jpg

תפקיד השירה

בזמן הקרבת הקרבן יש מצוה לומר שירה וזה היה תפקידם של הלויים. בכל יום עמדו על דוכן הלויים לפחות שנים עשר לויים משוררים, והם שרו בזמן הקרבת קרבן התמיד. הלויים שרו גם בעת הקרבת עולות ציבור וקרבנות מוסף של מועדים – שבת, יום טוב וכד'. על הדוכן יכולים לעלות בנוסף ללויים גם ישראלים מיוחסים, לנגן בכלי הנגינה אך לא לשיר.

bottom of page