top of page

עלייה לרגל

עולי בבל אולי.jpg

מתי ומי

שלוש פעמים בשנה יש מצוות עשה לעלות לרגל לבית המקדש, לראות את פני האדון ה'. בחג המצות - הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות. נשים פטורות ממצוות הראייה, אולם הן חייבות בשמחה. קיים דיון בגמרא מה בדיוק כוללת השמחה. הגמרא לומדת הלכות עלייה לרגל מעלייתו של אלקנה, אביו של שמואל הנביא, למשכן בשילה.

smichat korban_edited.jpg

הבאת קרבן

"לא יראו פני ריקם" - כאשר ישראל עולים לרגל הם מחוייבים בהבאת שלושה סוגי קרבנות: עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. חז"ל למדו שיש שתי מצוות עשה בעניין ה'ראייה' ברגל. האחת: אדם מישראל צריך לבוא ולהיראות בעזרה ביום טוב ראשון של הרגל. השניה: אדם צריך להביא קרבן עולה מן הבהמה או מן העוף.

DSC08708.JPG

אבן השתייה

אבן השתיה היא אבן שקיימת בהר הבית מאז בריאת העולם. אבן השתיה היא יסוד העולם כולו 'ממנה הושתת העולם' - שמשמעות המילה "שתיה" היא יסוד, תשתית.

אבן השתיה נמצאת בבית המקדש בתוך קודש הקודשים, ועליה עמד ארון הברית בימי בית המקדש הראשון. על גבי אבן השתיה נעשתה הקטרת הקטורת המיוחדת של יום הכיפורים על ידי הכהן הגדול.

bottom of page