top of page

הידעת?!

עובדה 1.jpg

2

ארון הברית על כל תכולתו שוקל כ9 טון, ובאופן טבעי אינו ניתן לסחיבה על ידי בני אדם. אם כן איך סחבו אותו? בצורה ניסית- הארון "סוחב" את הלויים המחזיקים בו ולא הם אותו!

את בגדי הכהנים שיצאו משימוש היו ממחזרים- ומכינים מהם פתילות למנורות במקדש.

עובדה 2.jpg

1

עובדה 3.jpg

4

כשאומרים במקדש "מסיבה" לא מתכוונים למסיבת בר מצווה, אלא לגרם מדרגות לולייניות- מסובבות.

מי שהדליק את מנורות עזרת נשים בשמחת בית השואבה היו פרחי כהונה, שסחבו על גבם כדי שמן כבדים(המכילים כל אחד 30 לוג שמן!) כשהם עולים בסולם גבוה מאד.

עובדה 4.jpg
עובדה 5.jpg

לפני כל עבודה במקדש מברכים הכהנים: "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו..."

6

עובדה 7.jpg

"הגרס בן לוי"  היה הממונה על השיר במקדש, והיה יודע לנגן באצבעותיו על מיתרי הקול ולהוציא קולות מיוחדים. אך כיוון שלא הסכים ללמד אחרים לעשות זאת, סודו נאבד, ועל כך חז"ל מבקרים אותו.

5

עובדה 6.jpg

7

כששומעים ברכות במקדש לא עונים "אמן" אלא: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

ילדי כהנים עד גיל מצוות נקראים 'רובים', ומאז ועד גיל 20 הם נקראים "פרחי כהונה". רובים ופרחי כהונה כבר התחילו לעשות עבודות שונות במקדש כמו שמירה, הדלקת מנורות עזרת נשים, שמירה על הכהן הגדול שלא ייפול לשינה בערב יו"כ ועוד.

8

עובדה 9.JPG
עובדה 8.jpg

9

לחם הפנים היה כשר לפסח כל השנה!

עובדה 10.jpg

בזמן שהורדוס שיפץ את בית המקדש ירדו גשמים רק בלילה!

10

עובדה 11.jpg

מגילת המקדש שבה התוכנית האדריכלית וסודות המקדש, הועברה מדור לדור מימי משה ועד שלמה המלך.

11

שיירי הדם של כל הקרבנות מוחזרו ונוצלו לזיבול שדות ירושלים.

12

עובדה 12.jpg

הר הבית ע"פ נבואת יחזקאל גדול פי שלושים וששה מממדיו כיום.

13

עובדה 13 ב- מה שיותר מתאים ויפה.jpg

גם אדם מישראל, ולא רק כהן, יכול לשחוט בבית המקדש.

14

עובדה 14.jpg

17

הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים 4 פעמים במהלך יום הכיפורים, ולא רק פעם אחת.

עובדה 17.jpg

ישנן בערך 200 מצוות שלא ניתן לקיים בלי בית מקדש.

16

עובדה 16.jpg

כל חלה מחלות לחם הפנים שקלה 6 ק"ג, וכל כהן הרים 6 חלות בבת אחת!

15

עובדה 15.jpg
עובדה 18.jpg

18

במשך כל היסטוריית המקדש היו רק 9 פרות אדומות!

עובדה 19.jpg

בכל חג סוכות מחדש היו מקימים מרפסות לנשים ב"עזרת הנשים".

ל"עזרת נשים" במקדש נכנסו לא רק נשים

אלא גם גברים.

עובדה 20.jpg

20

19

עובדה 21.jpg

אסור לאף אחד לשבת בעזרה חוץ ממלכי בית דוד.

עובדה 23.jpg

בבית המקדש הראשון היו 11 מנורות ו11 שולחנות לחם הפנים.

עובדה 22.jpg

לכל אדם מישראל מותר להדליק את המנורה.

21

22

23

כדי לעשות תיקונים בקודש הקודשים היו מכניסים את האומנים בתיבה מהתקרה.​

אמן בקדש הקדשים.jpg

24

עובדה 25.jpg

גובה המקדש היה מאה אמות, כלומר 50 מטר- כגובה בניין של 25 קומות!

עובדה 27.jpg

בפתח ההיכל היתה דלת שלא נכנס בה אדם מעולם.

עובדה 26.jpg

הכותל המערבי בו אנו מתפללים הוא הכותל המערבי של הר הבית, לא של בית המקדש.

25

26

27

עובדה 28.jpg

בשמחת בית השואבה היה רבן גמליאל עושה "ג'אגלינג"- לוקח 8 אבוקות של אש, זורק אותם באוויר ותופס.

28

עובדה 29.jpg

לא רק ללויים מותר לנגן במקדש!

אמנם רק ללויים מותר לשיר במקדש, אבל הנגינה מותרת גם לאדם מישראל, אם הוא מיוחס.

עובדה 31.jpg

בימי החורף הקרים לפעמים היה קרח על כבש המזבח. כדי שהכהנים לא יחליקו היו מפזרים עליו מלח.

עובדה 30.jpg

בבגדי הכהנים היה שעטנז- שילוב של צמר ופשתן. בכל מקום אסור ללבוש שעטנז- אך במקדש זו מצווה וחובה!

29

30

31

עיצוב ללא שם (4).png

32

הכותל איננו החומה הקידמית של הר הבית, אלא הוא ממוקם בצד מערב-מאחורי קודש הקודשים.

עובדה 33.JPG

33

התורה ציוותה שקרבן התמיד יבוא מהציבור - מכל ישראל, ומקריב קרבן צריך לעמוד לידו בשעת הקרבתו. לכן תיקנו שישראל יתחלקו לכ"ד משמרות, ובכל שבוע באו שליחים מאותה משמרת לעמוד על הקרבת התמיד בשליחות כל עם ישראל.

bottom of page